messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 31
เดือนนี้2,241
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)48,908
ทั้งหมด 280,000

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยผู้ที่สนในสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นี้ (กดลิ้งค์⬇️) หรือ สแกน QR code ด้านล่างนี้


QR Code


image สื่อประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อขยะรีไซเคิลตามโครงการธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตำบลส่องดาว ประจำเดือนเมษายน 2567
ขยายเวลา ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี...
แผนการรับช์้อขยะรีไซเคิลตามโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2567
สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
รายงานข้อมูลผลการประเมินตลาดสดและตลาดนัดในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลส่องดาว
วันที่ 12 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลส่องดาว ได้จัดโครงการแข่งขันแอโรบิกและโครงการประกวดส้มตำลีลา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ส.ต.อ.ประจญ จันทะโพธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ...
ประเพณีบุญเดือนสาม ประจำปี 2567
พิธีมอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลส่องดาว
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลส่องดาว
การนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลส่องดาว
การประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศกำหนดร่างขอบเขตของงานโครงการสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลส่องดาว
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลส่องดาว
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2
ยิกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแลง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแลง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น หมู่ 11 บ้านหนองแซง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศกำหนดร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น มข2567 ลำห้วยปุงลิง หมู่ 11 บ้านหนองแซง
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลส่องดาว
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศกำหนดร่างขบเขตงาน Terms OF Reference : TOR
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Line Line : ทต.ส่องดาว
facebook-line
Line

Line : ทต.ส่องดาว
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 0813696517
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 0813696517
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 0905958100
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 0905958100
นายคำไพ ศรีทะเบียน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1192-1709
นายคำไพ ศรีทะเบียน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1192-1709
นางสาวประไพพรรณ ศรีกา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 0613251654
นางสาวประไพพรรณ ศรีกา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 0613251654
thumb_up ปลัดเทศบาล
นายราวินท์ อินทร์หา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 0872195719
นายราวินท์ อินทร์หา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 0872195719
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ