messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box กองการประปา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการประปา
นายวชิระ ไชยรบ
หัวหน้าฝ่ายผลิต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0951890767
นายอาทิตย์ ศรีโคตร
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นางสาวอุไรรัตน์ สุราษฎร์
คนงาน
นายรังสรรค์ กาละบุตร
คนงาน
นายศิริเขตต์ แสนสุวรรณ
คนงาน
โทร : -