messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายนิติ ศิริหัตถ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-4953-9020
นายประหยัด เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 08-9280-9458
นายสุทธิชัย ไผ่โสภา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายธีระโชติ โคตรวิชัย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายไพฑูรย์ คุณอุ่น
คนงาน
นายสมชัย ศรีวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 08-5925-1333
นายศักดิ์นิพล จำปาจันทร์
คนงาน
โทร : -
นายกิตสภาพงษ์ ยิ้มกระจ่าง
คนงาน
โทร : -