messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 261
เดือนนี้2,241
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)48,908
ทั้งหมด 280,000

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยผู้ที่สนในสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นี้ (กดลิ้งค์⬇️) หรือ สแกน QR code ด้านล่างนี้


QR Code


image สื่อประชาสัมพันธ์
แผนการรับช์้อขยะรีไซเคิลตามโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2567
สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
รายงานข้อมูลผลการประเมินตลาดสดและตลาดนัดในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประเพณีบุญเดือนสาม ประจำปี 2567
พิธีมอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลส่องดาว
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลส่องดาว
การนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลส่องดาว
การประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง
กิจกรรมจิตอาสาทำความดี พัฒนาพื้นที่วัดบูรพาภิรมย์
พิธีมอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่อง การจัดตั้งชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview3
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview12
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่อง ประกาศการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศแผนการซ่อมบำรุงพัสดุ เทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview32

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดร่างขบเขตงาน Terms OF Reference : TOR
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.ิ2566 ถึง ธ.ค.66 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.- ก.ย. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 66 -มิ.ย. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview58
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview69

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Line Line : ทต.ส่องดาว
facebook-line
Line

Line : ทต.ส่องดาว
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายคำไพ ศรีทะเบียน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1192-1709
นายคำไพ ศรีทะเบียน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1192-1709
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
thumb_up ปลัดเทศบาล
นายราวินท์ อินทร์หา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 0872195719
นายราวินท์ อินทร์หา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 0872195719
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ