เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow ฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 09-8096-0105
นางวารุณี สุภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายวัชรินทร์ ธีรานุสนธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางประณิดา ศรีวงษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน