messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายอากาศ ไชยมีสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 08-9011-7194
นางกาญจนา พรรณศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวผ่องศรี เลิศสงคราม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางทัดดาว แสงลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางดวงสมร ราชคำ
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ
นางกชวรรณ ชื่นชม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายศุภฤกษ์ สรศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ
โทร : 09-5198-3998
นายอิทธิพล ไชยรบ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายวุฒิภัทร สุขภาค
นิติกรชำนาญการ
นายฉัตรชัย แสงลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายจิรัชยา สุริยมาตร
พนักงานขับรถยนต์
นายปรมัตถ์ ระดาดาษ
พนักงานขับรถยนต์
นายเทพนคร อุ่นบาลบุญ
พนักงานขับรถยนต์
นายชัชวาลย์ ป้องคำสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
นายสันติ ยิ้มกระจ่าง
พนักงานดับเพลิง
นายชัยยงค์ หอมสมบัติ
พนักงานดับเพลิง
นายอ่อนจันทร์ สีเนตร
พนักงานดับเพลิง
นายเพ็ชร แก้วดวงสี
พนักงานดับเพลิง
นายบพิธ บุญผ่อง
พนักงานดับเพลิง
นายวันรบ ชินบุตร
พนักงานดับเพลิง
นายสุภร ดรุณพันธ์
คนงาน