messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลส่องดาวว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 28
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 57
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 46
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 34