messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายราวินท์ อินทร์หา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 08-7219-5719
นางจารุวรรณ พรหมพินิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวเดือนเพ็ญ ดัดผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสิทธิศักดิ์ สุริยมาตร
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม สายเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายมหาราช จารึกธรรม
คนงานประจำรถขยะ
นายพิชิต จำปาจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
นางคะนึงรักษ์ สุริยมาตร
จ้างเหมาบริการ
โทร : -
นางเทือง กติการ
จ้างเหมาบริการ
โทร : -
-
จ้างเหมาบริการ
โทร : -
-
จ้างเหมาบริการ
โทร : -