messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 0813696517
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 0905958100
นายคำไพ ศรีทะเบียน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1192-1709
นางสาวประไพพรรณ ศรีกา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 0613251654