messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายจักรวาฬ จันทร์หล้า
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0810019172
นายรัชนัย พิลาวรรณ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางแสงจันทร์ แก้วใส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายกฤษฎา ศรีวะรมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ