messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow โรงเรียนเทศบาลส่องดาว
นางบุณยนุช บุญรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลส่องดาว
นางวราภรณ์ คุณอุ่น
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสมพิศ บุราณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวลัดดา แสนณรงค์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางพิสมัย จิตรเจริญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวไทยเทวี แก้วทอง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวมยุรา กติการ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวละเอียด สรศิลป์
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวเจนจิรา แก้วทอง
จ้างเหมาบริการการสอน
นายนันทภัทร บานสดชื่น
จ้างเหมาบริการการสอน
นายอดิพงษ์ ชูบุญ
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวอรนุช ศรีเภา
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวปนัสดา สมหมาย
จ้างเหมาบริการการสอน
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายประวุฒิ คุณอุ่น
ภารโรง
นายชนะภัย ไชยแสง
จ้างเหมาบริการ
นางสาววิลัยพร วัฒโน
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)